ភ្នំពេញៈកាលពី​វេលា​ម៉ោង១១យប់ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុម​ក្មេង​ទំនើង​ប្រមាណ