ច្រករបៀងចំនួន ២ : ក្នុង ខេត្តមណ្ឌលគីរី ក្រុមឈ្មួញ នាំឈើឆ្លងដែន ទៅប្រទេសវៀតណាម យ៉ាងរលូន-..?

អត្ថបទថ្មី

Loading...